top of page

מכשירי שמיעה לילדים - בהחזר משרד הבריאות

מכון אודיולוגי אריה הינו ספק מורשה של משרד הבריאות לצורך התאמת מכשירי שמיעה לילדים ובני נוער עד גיל 18. 

 

​משרד הבריאות משתתף במימון מכשירי שמיעה ועזרי שמיעה לתינוקות, לילדים ולבני נוער עד גיל 18. השירות ניתן לציבור באמצעות לשכות הבריאות והיחידה הארצית למכשירי שיקום וניידות.

 

​ההשתתפות במימון  תינתן לתינוקות, ילדים ובני נוער עם לקות שמיעה חד-צדית או דו-צדית שמחייבת שיקום בעזרת מכשירי שמיעה ו/או עזרי שמיעה. נדרשת הפניית רופא אף-אוזן-גרון והמלצת קלינאי תקשורת. ההמלצה תכלול אבחנה מדויקת, בדיקת שמיעה עדכנית ללא המכשיר ועם המכשיר והמלצה של קלינאי תקשורת על המכשיר הנדרש.

 

השתתפות משרד הבריאות לזכאים היא 75% מתקרת המחיר שנקבעה על ידי משרד הבריאות לגבי כל מכשיר שיקום.

השתתפות המשפחה היא 25%.

 

ילדים עד גיל 6 עם לקות שמיעה יופנו על ידי קופת החולים למרכזי שיקום ייעודיים (שמעיה/מיח"א), וההתאמה וההמלצה יתבצעו במרכזי שיקום אלה על ידי קלינאי תקשורת במרכז השיקום.

 

ילדים מגיל 6 ומעלה: ההתאמה וההמלצה על ידי קלינאי תקשורת יתבצעו במרכזי שיקום או במכוני שמיעה מיומנים בשיקום שמיעה. 

עם סיום תהליך התאמת המכשירים, תופנה המשפחה על ידי הקלינאי המתאים והממליץ לספק מכשירי השמיעה לקבלת מכשיר לתקופת ניסיון. ההפניה תכלול מפרט מדויק של מכשירי השמיעה ו/או עזרי השמיעה המומלצים.

 

תקופת הניסיון עם המכשירים

ספק מכשירי השמיעה ימסור להורי הילד את מכשיר השמיעה לתקופת ניסיון בת ארבעה שבועות לפחות. מומלץ כי במהלך תקופת ניסיון יבצע קלינאי התקשורת מעקב אחר השימוש במכשיר והתאמתו לילד.

במהלך תקופת הניסיון יקבע קלינאי התקשורת האם המכשירים אכן עונים על הצרכים, או שיש להמשיך בתהליך להתאמת מכשירים אחרים.

לא ייגבה כל תשלום מכל סוג שהוא עבור המכשיר והשימוש בו בתקופת הניסיון. מכשירים שאינם מתאימים על פי חוות הדעת המקצועית יוחזרו לא יאוחר מתום תקופת הניסיון. במקרה שהוחזרו מכשירים עקב אי התאמה  יש לבצע הליך התאמה מחדש לילד.


הפנייה להתאמת המכשירים

טרם הפנייה להתאמת מכשירי שמיעה ייבדק הילד ע"י רופא א.א.ג ויערך לו אבחון שמיעה. הסיכום הרפואי של הרופא הבודק יכלול את ממצאי הבדיקה וכן אישור שאין התוויית נגד לשימוש במכשירי שמיעה.  

 

תשובת לשכת הבריאות לפנייה תינתן תוך 20 ימי עבודה מתאריך קבלת הפנייה במשרדי הלשכה הכוללת את כל המסמכים הדרושים. במקרים מורכבים ואם נדרשים ברורים נוספים – התשובה תינתן תוך  45 ימי עבודה.

פונים המבקשים לקבל מידע לגבי מצב הפנייה יכולים לפנות למוקד "קול הבריאות" בטלפון 5400*.

 

מידע נוסף:

https://www.health.gov.il/Services/Citizen_Services/mobility/Pages/HearingAidChild.aspx

 

 

מכשירי השמיעה ועזרי השמיעה יוחלפו אחת ל-4 שנים, על סמך המלצה מנומקת של הגורם המקצועי הממליץ. זאת למעט במקרים של ילדים מתחת לגיל 6, שעבורם יינתן מכשיר שמיעה אחת ל-3 שנים ומערכת FM פעם אחת בלבד, אלא במקרים מיוחדים.

  

 

 

 

 

 

bottom of page